Somsak, Kunachakr

950 Prachachuen Rd
Bangsae, Bangkok,
Thailand